بلاگ
0

جشنواره محل عرضه سینماست نه فیلم، و این تکرار بیهوده فیلم‌ها، فیلم‌های تکراری، ایده‌های تکراری،…